810 228 v Jablonném n. O., 8. 5. 2006

810 228 v Jablonném n. O., 8. 5. 2006