Lokomotiva 1190 SNCB v Amsterdamu, 21. 4. 2005

Lokomotiva 1190 SNCB v Amsterdamu, 21. 4. 2005